ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku

ZÁMER

na prenájom nehnuteľného majetku

na Alžbetinej ulici č. 22 v Košiciach

PK-1/2016

 

Východoslovenská galéria, ako správca nehnuteľného majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9 a ods. 1 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nehnuteľný majetok:

 

V objekte na Alžbetinej 22 v Košiciach evidovanom na Správe katastra Košice, kastrálne územie Stredné Mesto, list vlastníctva č. 5136, súpisné číslo I./670, ktorého vlastníkom je Košický samosprávny kraj nebytové priestory vhodné pre kancelárske priestory.

 

Požadované minimálne mesačné nájomné je vo výške :

 

120,- Eur za m² ročne – kancelárske priestory

600 Eur ročne náhrada nákladov za dodávku služieb

360 Eur ročne náhrada za 1 parkovacie miesto k priestoru

 

Ponúkame kancelárske priestory v rozlohe 59,6 m².

 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:

Východoslovenskej galérie, Hlavná 27, 040 01 Košice

V uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom : „A22 PRENÁJOM PRIESTOROV  – NEOTVÁRAŤ“.

 

Posledný deň prijímania ponúk:

  1. apríl 2016 do 12,00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)

 

 

Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

 

Ponuka musí obsahovať najmä:

  • Cenu nájomného na m² v EUR bez DPH
  • Identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo obchodný názov, sídlo, IČO)
  • V prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
  • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace
  • účel využitia prenajatého priestoru,
  • súhlas záujemcu –fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
  • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Obhliadku predmetného nebytového priestoru je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 055/6817515 (vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku) najneskôr dňa 28. apríla 2016 do 12,00 hodiny.

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom.

 

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

Zámer uverejnený na webovom sídle Východoslovenskej galérie www.vsg.sk dňa 13. apríla 2016.

 

V Košiciach dňa 13. apríla 2016