Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl (esej)

web-newsletter2

NA PRELOME

Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl

Zamysli sa a napíš esej, ako podľa teba bude vyzerať život na prelome 21. a 22. storočia a vyhraj pre svoju triedu pútavú komentovanú prehliadku výstavou NA PRELOME – UMENIE ROKOV 1890-1918 s workshopom vo Východoslovenskej galérii a darčekový balíček!

Výstava NA PRELOME – UMENIE ROKOV 1890-1918 mapuje poslednú dekádu 19. storočia, ktorá znamenala pre kultúrny a spoločenský rozvoj tzv. Hornej zeme, viaceré premeny, podmienené industriálnym pokrokom, migráciou obyvateľstva, vzrastajúcou vzdelanosťou a zmenou životného štýlu. K tejto výpravnej výstave ktorá potrvá od 28.11.2018 do 26.5.2019 sme pripravili aj súťaž pre žiakov, ktorí by sa mali vo svojich prácach zamyslieť, aké zmeny by mohli nastať na najbližšom prelome storočí. Je to veľmi rozsiahla téma, môže sa dotýkať ekologickej otázky, otázky preľudnenosti, alebo technického pokroku. Pri hodnotení sa bude zohľadňovať vek súťažiacich, osobitne sa budú hodnotiť práce žiakov stredných a základných škôl.

Zadanie:
Žiaci nie sú vo svojej kreativite obmedzení dĺžkou písomnej práce. Je potrebné, aby esej  obsahovala meno žiaka, školu, ktorú navštevuje, ročník, názov práce. Nosným motívom je prelom storočí 21. a 22., vízia budúcnosti, napr. akí budú ľudia, prostredie, technika.

 Čo môžeš vyhrať:
Dvaja najlepší autori (jeden žiak základnej školy a jeden žiak strednej školy) získajú darčekový balíček a pre svoju triedu bezplatný vstup do galérie s komentovanou prehliadkou a kreatívnym workshopom.
Pre autorov ďalších dvoch najlepších prác máme pripravené darčekové balíčky, ktorých súčasťou sú bezplatné vstupy na Kreatívny labyrint a množstvo šikovných a praktických darčekov. Práce budú hodnotiť odborní zamestnanci VSG.

Trvanie súťaže:
Zapojiť sa môžete zaslaním práce buď jednotlivo, alebo prostredníctvom školy, ktorá nám pošle práce všetkých žiakov. Eseje posielajte od 28.11.2018 do 31.3.2019 na adresu: Mgr. Lucia Lendelová, PhD, Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04001. Otázky ohľadom súťaže môžete zasielať na emailovú adresu lendelova [at] vsg [dot] sk.

Štatút súťaže:

 1. Usporiadateľ:
  Usporiadateľom súťaže NA PRELOME je Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01, Košice, IČO: 31 297 82. Usporiadateľ vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len “Štatút”).
  2. Trvanie súťaže:
  Súťaž sa uskutočňuje v termínoch od 28.11.2018 do 31.3.2019.
  3. Zámer:
  Cieľom súťaže je podpora a propagácia výstavy NA PRELOME – UMENIE ROKOV 1890-1918 a propagácia programu VSG pre školy.
  4. Podmienky účasti:
  1. Súťaž je určená pre deti základných a stredných škôl. Prihlásiť jednu prácu, zaslaním na adresu Mgr. Lucia Lendelová, PhD, Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04001, môže zákonný zástupca/učiteľ dieťaťa.
  2. Účastník súťaže nemôže byť zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s usporiadateľom a/alebo osôb majetkovo prepojených s Usporiadateľom ani mu blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),
  3. Súčasťou písomnej práce musí byť: meno autora, škola, trieda, ktorú navštevuje, názov.
  5. Pravidlá a priebeh súťaže:
  a) Súťaž je vyhlásená jej zverejnením na stránke www.vsg.sk
  b) Do výberu komisiou bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý splní súťažné zadanie. Posúdenie splnenia súťažného zadania je v kompetencii Usporiadateľa súťaže.
  c) Vyhlásenie výsledkov prebehne do troch dní od skončenia súťaže. d) Výherca súťaže bude uverejnený na stránke www.vsg.sk, www.facebook.com/kreativnylabyrint a zároveň kontaktovaný Usporiadateľom prostredníctvom školy, ktorú navštevuje a bude mu odovzdaná výhra.
  6. Osobné údaje:
  Každý účastník udeľuje zúčastnením sa v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné a údaje môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely marketingovej komunikácie Usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa.
  7. Osobitné ustanovenia:
  a) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok súťaže a trvania súťaže. Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry formou nepeňažnej kompenzácie.
  8. Platnosť štatútu:
  Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na oficiálnej facebookovej stránke Východoslovenskej galérie.