Konflikty a záujmy / medzi realitou a expresiou

web_titulka_vojna

 

 

 

 

 

 

 

Otvorenie výstavy: 27. 4. 2017 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 28. 4. 2017 – 3. 9. 2017
Miesto konania: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
Kurátori výstavy: Ján Kovačič, Miroslav Kleban

Výstavný projekt Konflikty a záujmy – medzi realitou a expresiou predstavuje verejnosti súbor výtvarných diel, ktorých spoločným menovateľom je širšie poňatá téma vojnových výjavov, respektíve tematicky príbuzná spojitosť s odkazom na vojenské konflikty, rovnako tak na sociálne, kultúrne a spoločenské dôsledky. Výstava sleduje časové obdobie od prvej polovice 19. storočia po 70. roky 20. storočia. Kolekcia diel pozostáva zo zbierok Východoslovenskej galérie a je obohatená o výpožičky viacerých slovenských galerijných inštitúcií. Takmer 70 maliarskych, grafických a kresliarskych diel mapuje vojnové konflikty optikou rakúsko – uhorských a česko – slovenských umelcov a tvorí tak heterogénny celok diel reprezentujúcich vnímanie a prežívanie vojenských konfrontácií skrze výtvarné umenie. Mocenské záujmy, ktoré prerástli do konfliktov, často krát formovali nielen spoločenské, ale aj kultúrne dianie, čomu sa prispôsobovala aj umelecká produkcia.

Tematické okruhy vo výstave prezentujú jednotlivé časti podľa nesúmernej chronológie s prechodom od idealizovaných, romanticko-realistických predstáv o vojne z obdobia 19. storočia, až po expresívne ladené modernistické diela umenia 20. storočia s viacvýznamovými interpretáciami. Výtvarné práce 19. storočia upriamujú pozornosť na umenie národného obrodenia revolučných rokov, žánrové scény a reprezentačné vyobrazenia vojenských hliadok, jazdcov a táborov s dôrazom na realistické vyobrazenie krajiny, ktorá predstavuje výtvarný symbol buditeľského ducha i rodiaceho sa národného uvedomenia. Negatíva vojenských bojov sú v tomto období zastierané reprezentatívnymi obrazmi idealizovanej formy heroizmu. Ideovým sledom sa výstava posúva k dokumentárnemu zobrazeniu frontového života prostredníctvom tvorby autorov, ktorí boli priamymi svedkami bojov (Ladislav Mednyánszky, Elemér Halász-Hradil, Gejza Kieselbach, Dezider Czölder, Peter Július Kern) či autorov, ktorých účasť v bojoch prvej a druhej svetovej vojny zanechala nezmazateľnú stopu, alebo zásadným spôsobom ovplyvnila ich svetonázor a spoločensko-kultúrne povedomie (Anton Jaszusch, Vincent Hložník, Cyprián Majerník, Ladislav Guderna). Posledná časť výstavy tak prezentuje symbolický, resp. pietny odkaz viažuci sa k určitým konkrétnym miestam.

Výstava predstavuje osobitý prístup rôznych autorov k danej téme v rôznych historických obdobiach a nezameriava sa len priamo na vojaka v boji a zobrazenie samotných bojových operácií, ale aj o javy sprevádzajúce život vojska a obyvateľov v jeho blízkosti. Sleduje rôznorodé výtvarné prístupy voči vojenskej tematike v konfrontácii s civilným obyvateľstvom. Cieľom výstavy nie je poukazovať na ideologické a propagandistické kontexty, ale sledovať štýlové a formálne znaky jednotlivých autorov od realisticko-romantických predstáv o vojne až po vnútorné vysporiadanie sa s tragickými následkami vojny formou expresie. Historické pozadie je nevyhnutné pre pochopenie jednotlivých kontextov výstavy, ktoré sú prezentované populárno-náučným štýlom.

 

Túto výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

XML Sitemap